EPIC4 Manual


notify_level

window notify_level levels

Określa o jakich typach komunikatów, pojawiających się w tym oknie, będziemy powiadamiani, o ile window notify jest uaktywnione. Podobnie jak w window level, można podać wiele leveli, oddzielonych od siebie ',' (przecinkami).


/window notify_level public,ctcp

Zostaniemy powiadomieni o aktywności w tym oknie, gdy pojawi się tam jaiś komunikat oznaczony jako 'public' lub 'ctcp'.


Owe powiadomienie to nic innego niż drobne zaznaczenie numeru tego okna w $STATUS_NOTIFY

Zobacz także: $LASTLOG_LEVEL, window level, window notifyLista Poleceń Windows Home