EPIC4 Manual


lastlog_level

window lastlog_level levels

Określa rodzaj komunikatów, które mają być zapamiętywane przez lastlog. Można podać wiele leveli oddzielając je od siebie ',' (przecinakami).


/window lastlog_level public,msg,notice,ctcp

W tym oknie lastlog będzie pokazywał tylko komunikaty oznaczone jako public, msg, notice i ctcp


Zobacz także: $LASTLOG_LEVEL, window levelLista Poleceń Windows Home