EPIC4 Manual


currpos()

Client Info

currpos()

Zwraca aktualną pozycję kursora w $INPUT_PROMPT, tzn ile znaków jest od pocz1tku linii do kursora./type blah
@ :test = currpos()

Przy założeniu, że w prompcie jest tylko blah, to $test powinno być '4'.Zobacz także: $geom()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf