EPIC4 Manual


crypt()

Miscellaneous

crypt(text rand)

Koduje text (uwzglednia tylko 8 pierwszych znaków) używaj1± klucza rand (2 znaki alfanumeryczne). Funkcja jest dostępna, o ile Twoj system posiada biblioteki crypt. Kodowanie przebiega tylko w jedn± strone i nie da się tego już rozkodować.@ password = crypt(haselko x3)

'haselko' powinno zostać zakodowane w zmiennej $password.
Jaki może być z tego użytek? (przyk3ad z kluczem '7c')

@ thepass = crypt(pikachu 7c)
alias ble {
   unless (crypt($0 7c) == thepass) {echo *** Zle haslo cieciu!}
}

/ble blah
/ble pikachu

Za drugim razem dopiero będzie OK.Zobacz także: $encode(), $decode(), $hash_32bit()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf